Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých Ing. Věra Strnadová, se sídlem Bellova 371/42, 623 00 Brno, IČ: 69755442, Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem města Brna, ev.č.370306-65359 dne 30.10.2006 (dále jen „prodávající“) prodává zboží (kuchařku Vtipné kaše) uživatelům internetových stránek www.vtipnekase.cz a www.veruska.cz (dále jen „kupující“).

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Věra Strnadová, se sídlem Bellova 371/42, 623 00 Brno, IČ: 69755442 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou adresa: Bellova 371/42, 623 00 Brno email: veruska@veruska.cz Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je Vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží (služeb) realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování objednávkové stránky a další služby v souvislosti s provozováním platformy, zajišťující marketingové služby, zajišťující účetní služby.

Za podmínek stanovených v GDPR mají zákazníci právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále mají zákazníci právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami apod. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl(a).

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré zboží (kuchařka Vtipné kaše) je skladem, není-li vysloveně u zboží uvedeno jinak. Má-li kupující o koupi kuchařky Vtipné kaše zájem, vyplní objednávkový formulář a klikne na tlačítno „Objednat“. Tímto okamžikem si kupující objednává vybrané zboží (kuchařku Vtipné kaše). Odeslaná objednávka je závazná. 

Po přijetí objednávky bude kupujícímu obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. 

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka), uvedené v závazné objednávce. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu se svým souhlasem kupující poskytl, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami stránek www.vtipnekase.cz a www.veruska.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupní cena, platební podmínky a dodání zboží

Kupní cena zboží včetně DPH je uvedena v popisu kuchařky a kupující souhlas s kupní cenou projeví odesláním objednávky. Kupní cena platí až do vyčerpání zásob, pokud není platnost ceny vymezena jiným způsobem. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.

Doručení probíhá prostřednictvím České pošty a kupující platí za dobírku, poštovné a balné paušální částku 100 Kč. Platí v případě hmotnosti zásilky do 1,99 kg. 
Poštovné ani balné kupující neplatí, pokud si objedná 5 a více výtisků kuchařek. Pokud na knihu poskytuje prodávající slevu, vychází se pro výpočet ceny balného a poštovného z ceny po slevě, ne z původní uvedené ceny zboží. 
Uvedené cenové podmínky za poštovné a balné platí pouze pro Českou republiku. V současné době nezasílám do zahraničí včetně Slovenska. 
V případě osobního vyzvednutí zboží platí kupující zboží v hotovosti.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající svým zákazníkům poskytuje právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, zašle prodávajícímu Oznámení o odstoupení na adresu: Věra Strnadová, Bellova 371/42, 623 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: veruska@veruska.cz a domluví se na dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu prodávající zaplacenou částku do 30 dnů od data odstoupení do smlouvy. Pro tento případ uvede kupující v Oznámení o odstoupení, jakým způsobem (převodem na účet, složenkou) mu má být zaplacená kupní cena nebo její část vrácena. Zboží nesmí být poškozené, aby mohlo být nabízeno dalším zákazníkům. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dnů po obdržení zboží. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Kupující vrátí zboží pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky na dobírku nebudou ze strany prodávajícího přijaty. Prodávající vrátí kupujícímu pouze peníze za zboží, nevrací poštovné ani balné.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Ke zboží prodávajícího není dodáván záruční list, záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem, kdy kupující zboží převezme. Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu ihned po dodání zkontrolovat a bezodkladně informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Všechny reklamace musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční doby. V oznámení o reklamaci musí zákazník popsat zjištěné vady zboží. Reklamaci včetně vadného zboží kupující zašle na adresu prodávajícího: Věra Strnadová, Bellova 371/42, 623 00 Brno, případně ji po telefonické dohodě doručí osobně tamtéž. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Kontakty na prodávajícího

Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese: Věra Strnadová, Bellova 371/42, 623 00 Brno. Telefonicky lze získat informace na tel.: +420 777 861 528.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.vtipnekase.cz a www.veruska.cz. Kupující si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů